×

Pomoci můžete i vy!

Jsme odkázáni na Vaše finanční dary. Deset let jsme se spolu s obecním úřadem v Prlově snažili domluvit projekty nebo jejich vypsání se státem. Nepovedlo se, i když se téma odboje týká téměř každé východomoravské rodiny. U Fio banky máme transparentní účet 2100848278/2010, na který můžete zasílat finanční příspěvky v libovolné výši. Mnohokrát Vám děkujeme. Vaše příspěvky budou pečlivě vyúčtovány. Budeme je používat hlavně k zvelebování pietních míst a také k bádání v oblasti nových skutečností z historie odboje.

Obrana národa

Obrana národa byla největší nekomunistickou, převážně vojenskou odbojovou organizací, zasahující nejen území protektorátu Čechy a Morava. Jejím úkolem, bylo zřídit a vést odbojové  hnutí, proti nacismu.

Podnět k založení ON vzešel z aktivit tzv. Rady starších, tvořené generály Josefem Bílým, Sergejem Vojcechovským11 a Aloisem Eliášem. Dalším důležitým prvkem vzniku ON, bylo budování četných důstojnických skupin, spotánně vytvořených tzv.zdola, následně sloučených do tělesa podzemní armády.

ADN-ZB/Archiv - Generál Alois Eliáš

Ke vzniku a stabilizaci ON výrazně přispělo Ministerstvo národní obrany v likvidaci, zejména jeho  rozmisťovací komise, která systematicky dosazovala spolehlivé důstojníky  na místa využitelná k práci v odboji. 22 Organizační struktura ON byla budována podle územního uspořádání země z doby před okupací, v kombinaci s organizačními základy československé armády. Členská základna byla kromě vojáků, tvořena příslušníky tělovýchovných a branných spolků.33

V odstoupeném pohraničí  se odbojové formace vytvářely již od podzimu 1938, kdy existovalo propojení, s příhraničními vojenskými posádkami v okleštěné Druhé republice. Na území tzv. protektorátu a na Slovensku  se Obrana národa začala konstituovat ve druhé polovině března 1939 a dobudována byla v letních měsících téhož roku.44

Za vlastní zakládací akt  se považuje schůzka z 22. nebo 23. března 1939, kdy se v bytě generála Bílého v Miklandské ulici č.4 sešel generál Bílý s generály  Sergejem Ingrem a Vojcechovským55 . Na místě se dohodli na základních rysech a směřování vznikající organizace.

Primární úkoly byly vytýčeny následovně:

Podchytit všechny spolehlivé osoby, připravené zúčastnit se odporu.

Organizovat propagandu, zpravodajství, sabotáže, provádět místní akce proti Němcům.

Připravit vybudování vojenské jednotky, která by reprezentovala Československo za hranicemi.

Jako konečný cíl ON, byla určena příprava povstání ve vhodný okamžik.


Hlavní pozornost byla věnována  přípravě ozbroje­ného vystoupení proti okupantům. Vedoucí činitelé ON věřili v brzké propuknutí války a v takovém případě,  za předpo­kládaného podpůrného zásahu ze zahraničí, měla  proti nacistickým okupan­tům zasáhnout i Obrana národa. Měla zabezpečit obnovu politického systému předmnichovské republiky, prostřednictvím přechodné vojensko-prezidentské diktatu­ry, která se měla ustavit bezprostředně po porážce nacistů. Členskou základnu (podle hlášení krajských velitelství z června 1939 ) tvořilo 90 000 mužů ve 200 rámcových praporech.

Velmi intenzívní bylo též organi­zování ilegálních odchodů důstojníků a vojáků bývalé čs. armády do exilu.  Další důležitou aktivitou, bylo získávání zpravodajských informací. U jednotlivých velitelství, byly zřízovány zpravodajské orgány, k získávání informací, které byly zasílány do ústředí, buď kurýrní nebo radiotelegrafickou cestou. Z ústředí se získaný materiál vyhodnocoval a důležité zprávy byly odesílány do zahraničí.


Struktura velení

V čele ON bylo ústřední velení s hlavním štábem a jim byla podřízená zemská velitelství ZVV. Zprvu byla vytvořena zemská velitelství pouze pro Čechy a Moravu, později bylo zřízeno i samostat­né velitelství Velká Praha. V rámci Zemských velitelství, se konstituovala  krajská velitelství KVV, odpovídající vyšší vojenské jednotce.(divizi).  V Čechách bylo sedm krajských velitelství, na Moravě pět. Krajská vojenská velitelství se dělila na několik Okresních vojenských velitelství(pluky, prapory) a ty byly rozděleny na okrsky a místní oddíly(roty, čety,družstva).

Velitelem ON byl nejprve generál  Sergej Ingr, který však záhy odešel do exilu a na jeho místo nastoupil armádní generál Josef Bílý, jehož zástupcem byl generál Bedřich Neumann. Náčelníkem štábu byl plk. Čeněk  Kudláček, jeho zástupcem pplk.Václav Kropáček.

V čele zemského velitelství v Čechách stál v době jeho vytvoření gen. Hugo Vojta (od září 1939 plk. gšt. Josef Kohoutek), na Moravě gen. S. Ingr (od července 1939 gen. Bohuslav Všetička a od začátku léta 1940 pplk. Josef Ejem). V čele Zemského vojenského velitelství Praha byl gen. Bedřich Homola.

Zdroj: Histore a vojenství 1970

Hlavní štáb

Náčelník štábu ústředního velení: plk. Čeněk Kudláček

Zástupce Náčelníka ústředního velení: pplk. Václav Kropáček

I. oddělení (organizační): pplk. František Coufal, mjr. Bohumír Černohorský

II. oddělení (zpravodajské): mjr. Jaroslav Hájíček, plk. Jaroslav Vedral

V rámci II. oddělení byly zpočátku tyto podsekce, z nichž některé se časem osamostantily:

 • skupina sběru zpráv

 • skupina radiospojení - plk. Štěpán Adler

 • skupina pro přechody do zahraničí (tzv. exportní)

 • skupina pro propagandu

 • skupina pro sabotáže (tzv. cukráři)- gen. Jaroslav Čihák, pplk. Josef Mašín

III. oddělení (finanční): gen. Viktor Spěváček, mjr. František Raška

IV. oddělení (materiální a zásobovací): plk. Bruno Sklenovský

V. oddělení (operační): plk. Josef Pták

Skupina pro vnitřní radiospojení a zvláštní komise: pplk. Kropáček, pplk. Coufal, mjr. Černohorský

Čeněk Kudláček

Politický program

Politický program 

V létě 1939 vznikl i politický program , který sloužil i při navazování styků s civilními skupinami mimo rámec Obrany národa.66

 •  Akce domácí a zahraniční tvoří jeden celek, přičemž akce domácí je hlavní, akce zahraniční ji podporuje, má úplnou volbu cesta a prostředků, nesmí však v zásadních věcech trvale zavázat národ doma.
 • Provedení převratu, zajištění území a udržení pořádku do svobodného rozhodnutí lidu, je  akcí vojenskou. Hlavním velitelem vojenských sil a vojenské akce je generál Ingr, nebo jeho zástupce. Ten také povede správu země do příchodu Dr.Beneše nebo do ustavení řádné vlády.
 • Cílem není jen obnovení ČSR  předmnichovské nýbrž republiky sice demokratické v duchu Masarykově, ale zbavené všech vad, nedostatků a chyb, které se ukázaly před válkou a hlavně v době krize.
 •  Přírodní  bohatství/doly, zřídla atp/ a klíčový těžký průmysl budou zestátněny, bude provedena revize pozemkové reformy.
 •  Německé státní občanství, udělené Hitlerem našim Němcům bude jim ponecháno a budou proto posuzováni jako občané nepřátelského státu. Jen aktivní účastníci boje proti Hitlerovi, budou moci žádat o udělení čs. státního občanství.
 • Veškerý majetek německých příslušníků bude zkonfiskován jako první splátka náhrady za způsobené škody.
 • Počet politických stran bude omezen. Postavení a funkce politických stran budou upraveny tak, aby byla umožněna lepší demokratizace veřejného života, větší vliv občanstva na vedení státu, zamezena politická korupce a omezena moc sekretariátů politických stran.
 • Předmnichovští vůdcové politických stran kompromitovaní Mnichovem nebudou postaveni na vedoucí místa ani v odboji, ani po válce.

 

Bohuslav Všetička

 

Zemské vojenské velitelství

Na  Moravě vedl zemské velitelství brig. generál Bohuslav Všetička a náčelníkem štábu stal se plk. gšt. Ladislav Kotík . Ve štábu ZVV pracovalo ještě 8 aktivních a 8 záložních důstojníků a 16 dalších civilních osob.

Politická sekce štábu, dr. Jan Uher, dr.Vladimír Groh, dr. Josef Hrubý, Ferdinand Richter a dr. Josef Kudela, navázala současně spojení s Politickým ústředím v Praze, vedené dr. Přemyslem Šámalem, Prokopem Drtinou a j. Skoro všichni členové tohoto štábu byli popraveni nebo zemřeli v koncentrácích. — K práci byli získáni spolupracovnici ze všech bývalých politických stran, sdružených v Národním souručenství; uskutečněna i úzká spolupráce s činovníky ilegální strany komunistické, kteří zde měli větší smysl pro soustředěni všech odbojových skupin, než komunisté v Čechách. Do hnutí začleněny odborové organisace (hlavně pošťáků a železničářů), dělnictvo velkých továren a podniků, tělocvičné jednoty Sokol, Orel i DTJ (zde se uplatnil již z doby prvého převratu známý organizátor dobrovolnických oddílů major v z. Sylvestr Voda), legionáři, dobrovolci 1918-19, hasiči.77

 


ON na jihovýchodní Moravě

V našem regionu vznikla řada aktivních středisek odboje ve Zlíně, Val. Kloboukách, Vizovicích, Vsetíně, Val. Meziříčí, Rožnově p. Radhoštěm a mnoha dalších místech.

Obrana národa Zlín

Zlínská část ON  vznikla krátce po okupaci Čech a Moravy německou Třetí říší.  Na konci března  se sešli zástupce Civilní protiletecké obrany kpt.v.z František Bendl, bývalý velitel Branné brigády města Zlína, velitel městské policie JUC. mjr. Jaroslav Durdík, škpt. v.z Antonín Kvasnička ředitel městských úřadú a velitel Národní střelecké gardy 99, a  také npor.v.z Vlastislav Filip – vrchchní tajemník městského úřadu a správce městských vodáren.( někdy uváděna i hodnost kpt.)

Pro spolupráci získali stavitele Aloise Gebauera, který měl velmi dobré kontakty s firmou Baťa – stavebním oddělením. Dalšími zakladateli zlínské ON byli ing. Arch. Miroslav Lorenc a osobní tajemník  starosty Dominika Čipery, Josef Spáčil.  Ze zlínské ON se vytvořila i vizovická větev prostřednictvím  ing. Emila Ženatého a stavitele Rostislava Fojtíka. Švagrem ing. Ženatého,  byl pplk. Gustav Dufka, zástupce velitele KVV Uh. Hradiště plk. Vladimíra Štěrby. Právě pod KVV Uh. Hraniště spadalo Okresní velitelství ON ve Zlíně. Ve zlínském okrese vznikly do konce června 1939, tři rámcové prapory.

Kompletní vedení  soudního a zároveň politického okresu vypadalo v první fázi  takto:

Velitel: škpt.v.z Ing.arch. Miroslav Lorenc

Zástupce pověřený zpravodajským a finančním odborem: kpt.v.z. Vlastislav Filip

Spolupracovník zpravodaje: npor.v.z. František Makeš

Spojky:

s  Prahou škpt. Josef Spáčil

s  Uherským Hradištěm ing. Emil Ženatý – současně spojovací orgán se Slovenskem

s Vizovicemi Rostislav Fojtík – stavitel z Vizovic

Zdravotnická služba: MUDr. Bohuslav Albert ředitel Baťovy nemocnice

MUDr.  Václav Pejše škpt.v.z – prim. Baťovy nemocnice

Propagační skupina: por.v.z. Antonín Pachl - učitel

Jednotky Národní střelecké gardy 99 Zlín: škpt.v.z. Antonín Kvasnička

Civilní protiletecká ochrana: kpt.v.z. František Bendl

Policejní četa: major Jaroslav Durdík

Sabotážní a přepadová četa: čet.v.z Josef Horák

Sokolská četa: Jan Matějka – náčelník Sokola, Hynek Klinkovský, starosta Sokola, MUDr. Soušek Miroslav

Velitel města: Alois Gebauer, npor. V. z. František Losman oba stavitelé

Velitel vnitřního města: Viktor Křen, obchodník,  zástupce: Jan Maryška

Zdravotní služba: MUDr. František Odehnal

Velitel  obcí soudního okresu: npor. Václav Vejražka

Velitelé okrsků: Zlín-Prštné: Jan Bílek, zástupce: Hynek Dědek

Kostelec: Karel Žídek

Lípa: Josef Mach

Zdroj: ABS-325-150-16

Ing. Jan Němec, kapitán v záloze- velitel ON Vizovice

 

Obarana národa Vizovice

Vizovickou skupinu, jejíž jádro tvořili  členové Sokola, vedl ing. Jan Němec kapitán v záloze - učitel ovocnářské školy a jeho zástupcem byl Rostislav Fojtík, stavební technik, který byl rovněž spojkou k ON Zlín. Jiné zdroje uvádějí jako zástupce  velitele soudního okresu Vizovice: npor.v.z. Josefa Lebedu.88

Vizovický okres byl dále dělen na úseky: I. úsek: Vizovice město a východní oblast: kpt.v.z. Jan Němec

II.úsek: Slušovice a severní oblast: npor.v.z. Miroslav Škorpil

III. úsek: Zádveřice a oblast západní: por.v.z. Ignác Polášek

IV.Loučka a oblast jižní : por.v.z. Petr Gregor – učitel Bratřejov

 

Obrana národa Vsetín

Ve Vsetínském okrese se Obrana  národa vytvořila též  krátce po 15. březnu 1939. Ovšem výraznou aktivitu na zachování státnosti, vyvíjeli zdejší vlastenci již od května 1938 a během X. všesokolského sletu. Hlavní postavou byl Josef Sousedík, který ve svých projevech stvrzoval přísahu republice za Valašský lid. Obrana národa se ve Vsetíně konstituovala ze tří skupin - ze sociálně demokratické, komunistické a vojenské. Sociálně demokratickou zastupovali František Hrňa, František Suldovský a Alois Šimurda, komunistickou Julius Donáth a Bohumil Klícha. Vojenskou složku a zároveň velitelskou pozici v nově vzniklé ON, reprezentoval řídící učitel, legionář a kapitán v.z Vladimír Drápala.

Nejprve byla  ON Vsetín podřízena KVV Moravská Ostrava v čele s plk.Edmundem Klimkem, ale pravděpodobně vhodnější personální, administrativní a logistické vazby, vedly v srpnu k přenosu kompetencí ke KVV Uh. Hradiště plukovníka Vladimíra Štěrby.  V květnu a červnu byla díky MUC. Karlu Esteřákovi a Vl.Drápalovi, rozvinuta spolupráce se ZVV v Brně. Spojovacím článkem, ke škpt. Čestmíru Jelínkovi do štábu ZVV ON Morava, byl pplk. Gustav Dufka.

První schůzky probíhaly v hospodě „U Sušilů“ na Ohradě, později i v „Americe – U Šťastných“ v Rokytnici.  Na druhém jmenovaném místě proběhla v srpnu větší schůze zástupců ON Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště, kde byly vytýčeny hlavní cíle – příprava podzemní armády a rozhodlo se i o výše zmíněném podřízení ON Vsetín pod KVV Uh.Hradiště.

Zdroj: ABS 325-149-33

 1.  Generál Sergej Vojcechovský, se  od budování ON dobrovolně odpojil, kvůli svým protisovětkým postojům, jelikož ON úzce spolupracovala se zpravodajskými službami SSSR, navíc  byl stále sledován gestapem
 2.  Velké dějiny  zemí Koruny české - ISBN: 978-80-7432-033-0.
 3.  Sokol, Orel, DTJ, Branný svaz čs.motoristů, Svaz záložníků, Národní střelecká garda aj.
 4.  Štramberk, Kopřivnice, Opava, viz. např.ABS - 325- 152-17
 5.  ABS - 325 - 156-13, ČERNÝ, Vladimír. Zemské velitelství odbojové organizace Obrana národa na Moravě v letech 1939 a 1940. In Aleš Binar a kol. Ozbrojené síly a československý stát. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2020. s. 81-110. Vojenská historie, svazek 1. ISBN 978-80-7582-353-3.
 6. ABS-325-152-13
 7.  Jaroslav Ryšavý - Hlas revoluce 1946
 8. SOkA Vsetín - Fond ČSPB, Archiv VOS - paměti Bohumila Prachaře - činovníka svazu protifašistických bojovníků

 

 

 

 

 

NAHORU